ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม “แบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้ LINE PLAY”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม LINE PLAY สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “แบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้ LINE PLAY” ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. เพื่อรับของรางวัลภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้

เงื่อนไขกติกาการร่วมสนุกกิจกรรม
1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ใช้งานเกม LINE PLAY ในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานเกม LINE PLAY มาก่อนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE PLAY และเปิดบัญชีผู้ใช้งานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยการเลือกลงทะเบียน "ประเทศไทย" เท่านั้น สำหรับผู้ที่เล่นเกม LINE PLAY อยู่แล้ว สามารถข้ามไปข้อต่อไปได้ทันที
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าไปที่เพจทางการของ LINE PLAY ประเทศไทย (www.facebook.com/LINEPLAYTHOFFICIAL/)เพื่อทำ “แบบทดสอบแฟนพันธุ์แท้ LINE PLAY” ซึ่งจะเปิดให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกในการตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้ 10 ข้อ เพื่อรับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามผ่านแบบฟอร์มที่อยู่ใน URL ที่กำหนด พร้อมทั้งให้ข้อมูลรหัสอวตาร (Invitation Code) ของท่านเพื่อใช้รับไอเทมของรางวัล 
4.ทีมงานจะทำการปิดแบบฟอร์มสำหรับการตอบคำถามในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น. 

เงื่อนไขกติกาการรับรางวัลและการจัดส่งของรางวัล
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของรางวัลแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคำตอบที่ตอบได้ถูกต้อง ดังนี้ 
•หากตอบคำถามถูกต้องครบ 10 ข้อ จะได้รับตั๋วสุ่มไอเทม Animation จำนวน 1 ใบ, ตั๋วสุ่มไอเทม VIP จำนวน 1 ใบ, ตั๋วสุ่มไอเทม Royal VIP จำนวน 1 ใบ ท่านละ 1 ชุด/ 1 บัญชี มูลค่ารางวัลละ 207 บาท (ไม่จำกัดจำนวนรางวัล) 
•หากตอบคำถามถูกต้องน้อยกว่า 10 ข้อจะได้รับ ตั๋วกาชาเพชร (Gem Gacha Ticket) ท่านละจำนวน 3 ใบ มูลค่ารางวัลละ 162 บาท (ไม่จำกัดจำนวนรางวัล) 
2. บริษัทจะดำเนินการส่งของรางวัลไปยังกล่องจดหมายของอวตารในเกม LINE PLAY ตามที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้รหัสอวตาร (Invitation Code) ไว้ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น.  

รายละเอียดและเงื่อนไขทั่วไปของกิจกรรม 
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย  บริษัท  ไลน์  คอมพานี  (ประเทศไทย)  จำกัด  (“บริษัท”) และรายละเอียด ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้  ทั้งนี้ ของรางวัลในกิจกรรมนี้จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จำกัดการให้ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีเกมเท่านั้น
3. ของรางวัลดังกล่าวสามารถใช้ได้ภายในเกม LINE PLAY เท่านั้น
4. บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่ ข้อมูลตัวบ่งชี้ภายในที่กำหนดโดยบริษัท ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม (เช่น เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม) (1) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัคร/ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (2) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน/คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรม (4) เพื่อติดต่อสื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (5) เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์/ของรางวัล/ของสมนาคุณให้แก่ผู้ชนะรางวัล/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (6) เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทตามกฎหมาย (7) เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด และเพื่อวัดประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ บริษัทในเครือและผู้รับจ้างของบริษัท บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่กิจกรรมสิ้นสุดลง หรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://terms.line.me/line_genlctpp
5. พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
6. การเป็นผู้ชนะรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าของรางวัลเป็นของรางวัลอื่น บัตรกำนัล เงินสด หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้
7. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งของรางวัลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ระบุไว้ไม่ถูกต้อง ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสละสิทธิ์รับรางวัลทันที
8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรมนี้รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัล โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทุกกรณี หากบริษัทตรวจพบภายหลังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขกติกาฉบับนี้รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้นนี้